nmi1 fas
orde

Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

020 618 76 43

en

Kerkenbos 1037

6546 BB Nijmegen

(extra bespreeklocatie)


en

Amsterdam

Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

020 618 76 43


Nijmegen

Kerkenbos 1037

6546 BB Nijmegen

(bespreeklocatie)

Wilt u onze algemene voorwaarden liever als pdf om te printen?  Klik hier.

Algemene voorwaarden

 1. De maatschap Boshouwers Schellekens Spoormans Familierecht (hierna: BSS) is een openbare maatschap naar Nederlands recht die bestaat uit de maten C.C.B. Boshouwers, M.J.P.M. Schellekens en A.A.C. Spoormans. De maatschap is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 58618775. In het navolgende zal waar BSS gebruikt wordt steeds de maatschap en/of ieder van de afzonderlijke maten bedoeld zijn.
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de desbetreffende maat die de opdracht aanneemt. De maat bindt daarmee derhalve alleen zichzelf en niet de maatschap of de andere leden van de maatschap. Enig handelen of nalaten van een van de maten kan dan ook alleen tot aansprakelijkheid van de desbetreffende maat leiden en niet tot aansprakelijkheid van de maatschap of de andere leden van de maatschap.
 3. Het staat BSS vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de (andere) leden van de maatschap en/of overige personeelsleden in loondienst van BSS te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.
 4. BSS is gemachtigd om namens de opdrachtgever de eventueel door de derde gestelde voorwaarden te aanvaarden. BSS is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van BSS.
 5. BSS zal bij de uitvoering van de haar verleende opdracht, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen derden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.
 6. De opdrachtgever vrijwaart BSS tegen alle aanspraken van derden, de door BSS in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 7. Iedere aansprakelijkheid van BSS en van al diegenen die voor of namens haar werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
 8. Indien en voor zover geen uitkering op grond van een verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door BSS in de betreffende zaak gedeclareerde en ontvangen bedrag, tot een maximum van €15.000,-.
 9. BSS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails en andere elektronische berichten, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.
 10. Tenzij anders afgesproken is de opdrachtgever aan BSS honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. Naast het honorarium is de opdrachtgever aan BSS verschuldigd de verschotten die BSS ten behoeve van de opdrachtgever betaalt (noodzakelijke kosten als griffiegeld, deurwaarderskosten, vertaalkosten, kosten van uittreksels etc.). Voorts kunnen algemene kantoorkosten (zoals porti-, telefoon-, fax- en fotokopieerkosten etc.) in rekening gebracht worden. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting (B.T.W.). Tenzij anders overeengekomen declareert BSS in principe iedere kalendermaand. BSS kan voor de aanvang van de opdracht van de opdrachtgever een voorschotstorting verlangen of tijdens de behandeling een nader voorschot verlangen. Eerst na ontvangst van het (nader) voorschot zal BSS de werkzaamheden dienen aan te vangen resp. voort te zetten. Een voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
 1. De door BSS verzonden declaraties dienen binnen acht dagen te zijn voldaan, zonder enig beroep van de opdrachtgever op korting, opschorting en/of verrekening. Bij overschrijden van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd. Eventuele incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
 2. BSS behoudt zich het recht voor – bij uitblijven van betaling van het onder 10 genoemde voorschot, dan wel bij uitblijven van tijdige betaling van de onder 11 genoemde declaratie– de werkzaamheden niet aan te vangen dan wel op te schorten of te staken.
 3. BSS heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief jaarlijks te wijzigen.
 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, geldt dat alle aanspraken van de opdrachtgever jegens BSS of personen die voor BSS werkzaam zijn of zijn geweest vervallen indien de rechtsvordering daartoe niet binnen een jaar na het ontstaan van de betreffende aanspraak is ingesteld. In ieder geval vervallen alle aanspraken twaalf maanden nadat het dossier is gesloten.
 5. BSS heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die in eigendom toebehoren aan de opdrachtgever en/ of derden, indien 7 jaren of meer zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij BSS in behandeling is geweest, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van de afzonderlijke leden van de maatschap alsmede degenen die al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst werkzaam zijn of zijn geweest voor of bij BSS, die te allen tijde een beroep op de bepalingen uit deze algemene voorwaarden toekomen.
 7. Indien deze algemene voorwaarden tevens in een andere dan de Nederlandse taal worden gesteld, zal bij een geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden de Nederlandse tekst bindend zijn.
 8. Op de rechtsverhouding tussen BSS en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Op de dienstverlening is de Klachtenregeling van BSS van toepassing. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens dwingende wettelijke bepalingen.

Deze algemene voorwaarden zijn opgenomen op de website van BSS: www.bssfamilierecht.nl.