nmi1 fas
orde

Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

020 618 76 43

en

Kerkenbos 1037

6546 BB Nijmegen

(extra bespreeklocatie)


en

Amsterdam

Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

020 618 76 43


Nijmegen

Kerkenbos 1037

6546 BB Nijmegen

(bespreeklocatie)

Internationaal familierecht

Indien een familiezaak internationale aspecten heeft moet nauwkeurig onderzocht worden of dat gevolgen heeft voor een procedure. Het ligt aan het onderwerp van een zaak of en wanneer de Nederlandse  rechter bevoegd is of niet. Vervolgens dient gekeken te worden welke recht van toepassing is. Het kan zijn dat de Nederlandse rechter bevoegd is ter zake van de echtscheiding, maar dat bijvoorbeeld Italiaans recht dient te worden toegepast op het huwelijksvermogensregime, en Nederlands recht op vragen betreffende de kinderen. Dit zijn leuke maar uitdagende puzzelstukjes, waar alleen gespecialiseerde familierechtadvocaten goed mee om weten te gaan.  In het familierecht zijn diverse verdragen en Verordeningen van toepassing en daarnaast is er nog het commune (Nederlandse niet verdrags)recht. Het internationaal privaatrecht bepaalt tevens of een uitspraak in het buitenland wordt erkend en kan worden afgedwongen.

Internationale kinderontvoering

Indien partners uit elkaar gaan en een van beiden wil naar het buitenland vertrekken met de kinderen dan kan dat vaak niet zonder dat de andere ouder daarmee instemt. Indien de achterblijvende ouder bezwaar maakt en de andere ouder vertrekt toch, dan kan dit worden aangemerkt als kinderontvoering, met alle –verstrekkende!- gevolgen van dien. Het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980 kan dan van toepassing zijn en snel handelen aanbevolen. Daarbij is kennis van de Haagse Kinderbeschermingsverdragen (1961 en 1996) en de Brussel II bis Verordening  onontbeerlijk. Er kan ook sprake zijn van een ontvoering naar Nederland vanuit het buitenland. Een verzoek tot teruggeleiding (soort kort geding met een snelle beroepsmogelijkheid) dient in beginsel te worden ingediend in het land waar de kinderen naartoe zijn gebracht. Dit is een andere procedure dan die waarin wordt bepaald waar de kinderen uiteindelijk zullen wonen en bij wie van de ouders, want die wordt gevoerd in het land waar de kinderen hun gewone verblijfplaats hebben.

Internationale adoptie

In Nederland kunnen kinderen geadopteerd worden (bijvoorbeeld door een stiefouder), maar een adoptie kan ook internationaal zijn. In de eerste plaats is het daarbij van belang of het land waaruit het kind wordt geadopteerd partij is bij het Haags Adoptieverdrag of niet.  Ook maakt het voor een juridisch advies een verschil in welke fase van de adoptieprocedure iemand zich bevindt. Is er bijvoorbeeld al beginseltoestemming verleend door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, op advies van de Raad voor de Kinderbescherming? Indien een kind wordt geadopteerd uit het buitenland betekent dat niet altijd automatisch of een ouder ook het ouderlijk gezag heeft. Er is een verschil in sterke en zwakke adopties. Kortom: vele aspecten waarover gedegen juridisch advies noodzakelijk is.

Jaren in het buitenland wonen en werken en in verschillende landen werken en leven wordt in deze wereld steeds gewoner en komt steeds vaker voor. Het belang van internationaal familierecht wordt door de verdergaande globalisering van steeds groter belang. Boshouwers Schellekens Spoormans Familierecht besteedt daarom veel aandacht aan het op peil houden van onze kennis op dit gebied .