nmi1 fas
orde

Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

020 618 76 43

en

Kerkenbos 1037

6546 BB Nijmegen

(extra bespreeklocatie)


en

Amsterdam

Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

020 618 76 43


Nijmegen

Kerkenbos 1037

6546 BB Nijmegen

(bespreeklocatie)

Wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Op 11 juli 2014 is een initiatiefwetsvoorstel van D66, PvdA en VVD ingediend bij de Tweede kamer met als doel de algehele gemeenschap van goederen te beperken (wetsvoorstel 33.987). In plaats van een algehele gemeenschap van goederen, wordt de beperkte gemeenschap van goederen de nieuwe standaard.
Alleen dat wat de echtgenoten tijdens het huwelijk hebben opgebouwd, valt nog in de gemeenschap. Goederen die de echtgenoten al vóór het huwelijk hadden en erfenissen en/of schenkingen worden van de gemeenschap uitgesloten en blijven voortaan privévermogen van de echtgenoten. Ook schulden die vóór het huwelijk zijn aangegaan behoren niet meer standaard tot de gemeenschap. Wil men toch een algehele gemeenschap van goederen, dan moet men naar de notaris om huwelijkse voorwaarden op te stellen.

Volgens de initiatiefnemers wordt op deze manier beter aangesloten bij de wensen van de meerderheid van de bevolking. Daarnaast wordt met het wetsvoorstel aansluiting gezocht bij de internationale standaard. Nederland kent als één van de weinige landen nog het stelsel van een algehele gemeenschap van goederen. Het wetsvoorstel zou ervoor zorgen dat het Nederlandse huwelijksvermogensrecht in overeenstemming komt met hetgeen in Europa gebruikelijk is. Dit kan leiden tot minder problemen bij grensoverschrijdende huwelijken, echtscheidingen en nalatenschappen. De voorgestelde beperkte gemeenschap brengt met zich mee dat de partners voor het huwelijk duidelijk moeten aangeven wat van wie is. Er ontstaan immers meerdere vermogens: twee privévermogens, en een gemeenschappelijk vermogen. Het bewijsvermoeden dat goederen in de gemeenschap vallen, tenzij het tegendeel door de echtgenoten is bewezen, blijft bestaan. Indien de echtgenoten dus geen goede administratie van hun privévermogens bijhouden, lopen zij het risico dat de goederen in de gemeenschap vallen en bij echtscheiding bij helften verdeeld zouden moeten worden.

Of het huidige wetsvoorstel daadwerkelijk in deze vorm in werking treedt is nog niet duidelijk. Enige vorm treedt naar verwachting per 1 januari 2017 in werking.